விக்ரமாதித்யன்

சுமைதாளாது

முறிந்ததென் அச்சு

பால்

விஷமானது போலென் இருப்பு

கர்ணனைக் கொன்றதுபோல

கொல்கிறார்கள் என்னையும்.

– விக்ரமாதித்யன்

Unable to bear the weight –

broke , my axle.

Like milk

turning to poison – I exist.

They’re killing me

like they killed Karna.

-Vikramadhityan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: