விக்ரமாதித்யன்

சுமைதாளாது முறிந்ததென் அச்சு பால் விஷமானது போலென் இருப்பு கர்ணனைக் கொன்றதுபோல கொல்கிறார்கள் என்னையும். - விக்ரமாதித்யன் Unable to bear the weight - broke , my axle. Like milk turning to poison - I exist. They're killing me like they killed Karna. -Vikramadhityan

Blog at WordPress.com.

Up ↑