தேவதச்சன்

Sketch by Tessa Jannetty

தன் கழுத்தைவிட உயரமான சைக்கிளைப் பிடித்தபடி லாகவமாய் 
நிற்கிறாள் சிறுமி 
கேரியரில் அவள் புத்தகப்பை விழுந்துவிடுவதுபோல் இருக்கிறது 
மூன்றாவது பீரியட் டெஸ்ட்க்கு அவள் உதடுகள் 
சூத்திரங்களை முணுமுணுத்துக்கொண்டிருந்தன 
அவள் 
கண்ணுக்கு அடங்காமல் 
கனரக வாகனங்கள் அவளைக் 
கடந்து சென்றன 
வேகமாய்த் தாண்டிச் செல்லும் பஸ்ஸில் 
இன்னொரு பகலில் போய்க் 
கொண்டிருக்கும் குண்டுப்பெண் 
சிறுமியின் ஷூ லேஸ் 
அவிழ்ந்திருப்பதைப் பார்த்தாள் 
சொல்லவிரும்பிக் கை அசைத்தாள் 
சிறுமிக்குக் கொஞ்சம் புரிந்தது 
கொஞ்சம் புரியவில்லை. 

-தேவதச்சன் 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: