குருட்டு ஈ

'Jacqueline in a Straw Hat' by Picasso ஆஸ்பத்திரியில் வெண்தொட்டிலில் சுற்றுகிறது இறந்து கொண்டிருக்கின்ற குழந்தையின் மூச்சொலி பார்க்கப் பயமாக இருக்கிறது சுவரில் தெரியும் பல்லி சீக்கிரம் கவ்விக் கொண்டு போய்விடாதா என் இதயத்தில் சுற்றும் குருட்டு ஈயை -தேவதச்சன் The Blind Fly The buzzing breath Of a dying child Circles the white hospital cot It's a scary thing To watch. Wouldn't the Gecko on... Continue Reading →

What sort of

Gnanakoothan Someone walked towards me As if wanting to enquire about something Perhaps it’s about A shop ? A House ? A Hall ? Or a Temple even ? As I stood there wondering What he is going to ask Almost opening his mouth, to talk He simply passed by me – In silence. See... Continue Reading →

Grief is a Mouse

Emily Dickinson Grief is a Mouse —And chooses Wainscot in the BreastFor His Shy House —And baffles quest —Grief is a Thief — quick startled —Pricks His Ear — report to hearOf that Vast Dark —That swept His Being — back —Grief is a Juggler — boldest at the Play —Lest if He flinch —... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑