குருட்டு ஈ

'Jacqueline in a Straw Hat' by Picasso ஆஸ்பத்திரியில் வெண்தொட்டிலில் சுற்றுகிறது இறந்து கொண்டிருக்கின்ற குழந்தையின் மூச்சொலி பார்க்கப் பயமாக இருக்கிறது சுவரில் தெரியும் பல்லி சீக்கிரம் கவ்விக் கொண்டு போய்விடாதா என் இதயத்தில் சுற்றும் குருட்டு ஈயை -தேவதச்சன் The Blind Fly The buzzing breath Of a dying child Circles the white hospital cot It's a scary thing To watch. Wouldn't the Gecko on... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑