எம்.கோவிந்தன்

எம்.கோவிந்தன் "கோவிந்தன் சிந்தனை அடிப்படையில் ஒரு ராடிகல் ஹூமனிஸ்ட். எம்.என்.ராயிடமிருந்து பெற்ற இந்தக் கருத்தாக்கத்தை தனது சுய சிந்தனை மூலம் விரிவாக்கம் செய்து கொண்டார். அதை இப்படிச் சுருக்கிச் சொல்லப் பார்க்கிறேன்.' மனிதனின் படைப்பாற்றலுடன் இணைத்துத்தான் சுதந்திரத்தைப் புரிந்து கொண்டார் கோவிந்தன். படைப்பு உருவாக்கத்தின் விதையும் அது முளை விட்டு வளர்வதற்கான சூழலும் அந்தக் கற்பனையில்தான் துலங்குகின்றன. இதில் தனிமனிதன் என்ற கருத்துக்கு அழுத்தம் அதிகம். ஆனால் அவனுடைய சமூக இயல்பை அந்த அழுத்தம் மறுப்பதில்லை. சமூகத்தை... Continue Reading →

ஃப்ரித்ஜாஃப் ஷூவான்

Frithjof Schuon மெய்யியலை தத்துவார்த்த ரீதியாக இரண்டு விதமான அணுகுமுறைகளாக வகுப்பார்கள் perennial and traditonal . அதாவது ஏதாவது ஒற்றை மரபை மட்டுமே முழுதுமாக பின்பற்றி அதன் மூலம் மெய்யியல் சாரத்தை அடைவது , உதாரணமாக இந்து அல்லது இஸ்லாம் அல்லது கிருத்துவம் என்று ஏதோ ஒரு ஒற்றை மரபை மட்டுமே தேர்ந்தெடுத்து முன்செல்வது - இது மரபான மெய்யியல் . அப்படி இல்லாமல் மெய்மையை சாத்தியமான அத்தனை முறைகள் மற்றும் வழிகளில் இருந்து திரட்டி... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑