ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை

Cahill Expressway , 1962 – Jeffrey Smart

ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையின் வெய்யில்

தார்ச் சாலைகளில்

நிழல் தழும்புகளைப் பதிக்கிறது.

ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையின் வெறுமை

எவருமற்ற கார் நிறுத்துமிடங்களை

நிரப்புகிறது.

ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையின் தனிமை

என்னை துணைக்கு அழைக்கிறது

-கார்த்திக்வேலு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: