பொன் பூத்தல்

எடுத்து வைக்கவோ

செருகிக் கொள்ளவோ

இயலும்.

சூட

வேண்டும் ஒரு முகூர்த்தம்

பூவும் இருந்து

கூந்தலும் இருந்துவிட்டால்

சூடிக் கொண்டு விட இயலாது.

-இசை

The Glow

To wear

Or to bedeck

One could do.

But to adore

One needs auspiciousness.

To have the hair

And the flower

Is just not enough.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: